WELCOME TO EVEE

TẦM NHÌN

“Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu về sản phẩm và dịch vụ ngành xây dựng vì cuộc sống tươi đẹp hơn”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 1. Tận tâm với khách hàng (Customer commitment)
  Chúng tôi đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu nỗ lực để mang đến cho khách hàng dịch vụ – sản phẩm tốt nhất và coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo của thành công
 2. Chất lượng (Quality)
  Chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ vượt trội để mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng
 3. Chính trực (Integrity)
  Chúng tôi chân thành, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch
 4. Hết mình với đồng đội (Team work)
  Chúng tôi làm việc cùng nhau, xuyên ranh giới với thái độ tích cực để đáp ứng nhu cầu khách hàng và giúp công ty dành chiến thắng
 5. Tôn trọng (Respect)
  Chúng tôi tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng công ty, tôn trọng đối tác, hợp tác trong sự tôn trọng
 6. Trách nhiệm xã hội (Good citizen)
  Chúng tôi chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, bảo về môi trường và đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững của doanh nghiệp và đất nước